Community Theme
Edit This Page

Forest (Real And Mod World)

Forest (Real And Mod World)
Edit This Page

جنگل دومین قسمت در ماجراهای قیرمنتظره است، و در ژوین ۲۲ ، ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد


Plot

سورنا از خواب بیدار می شود، و اسپندار را می بیند که دارد از روی درخت میوه ها را برمی دارد و روی درخت می گذارد. سورنا رفت روی شاخه ی درخت و آب نباتش را خورد، اسپندار سورنا را دید و بهش سلام کرد، و بعد سورنا از درخت افتاد و سورنا تلاش می کند تا یک راه پیدا کند تا از اسپندار کمک بگیرد و آب نبات خود را بخورد، چند ثانیه بعد سورنا بالای سرش برگ گذاشت و اسپندار یک بار دیگه هم میخواهد میوه بردارد و بازهم سورنا را می بیند ولی این دفعه اسپندار فکر می کند که یک میوه عجیب و قریب را دارد، و بعد میفهمد که آن میوه نیست و سورنا است، بعد سورنا آب نبات خود را می خورد و سورنا و اسپندار هر دو با هم شوخی می کنند

Cast

سورنا حشمتی (بازیکن/کودک )است

سید علی مومنی مقدم (تریتاگونیست/کودک )است

والدین مومنی مقدم

عرشیا قاسمی (تریتاگونیست/کودک )است

والدین عرشیا

سامان اسپندار (دیوتراگونیست/کودک )است

Notes

Some interesting things about this episode, or the making of this episode...